Инвестиционно предложение

ЛУКСЪРИ ЛИВИНГ ЕООД има следното инвестициооно предложение: Жилищно строителство в поземлени имоти с идентифиактори 31036.19.28 и 31036.19.72 по КККР на село Златитрап, местност "Османица", общ. Родопи.